Όροι Χρήσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα JOINCARGO.GR είναι ιδιοκτησίας της νομίμως συσταθείσης εταιρείας JOIΝCARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα και αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτής συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις. Η Ιστοσελίδα JOINCARGO.GR προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία/σύμβαση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους οδηγούς/μεταφορείς, την εταιρεία JOINCARGO MONΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και τους δυνητικούς πελάτες/αγοραστές των υπηρεσιών μεταφοράς και χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της JOINCARGO σχετικής με την εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain). Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και της δήλωσης προστασίας απορρήτου είναι υποχρεωτική για την περιήγηση και χρήση του καινοτόμου λογισμικού της Ιστοσελίδας Joincargo.gr. H ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα όπως τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, δυνάμενη να ενημερώνει για έκαστη τροποποίηση ακόμη και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter) και δια αυτό το λόγο δέον είναι όπως οι εγγεγραμμένοι χρήστες και πελάτες ενημερώνονται διαρκώς. Η απόκλιση ή απόρριψη οιουδήποτε από τους κατωτέρω όρους χρήσης συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή από την Ιστοσελίδα και την απαγόρευση χρήσης και περιήγησης εις αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή απ’ οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.

1. Ορισμοί για την κατανόηση και αποδοχή των όρων της σύμβασης

- «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» νοείται ο διαδικτυακός τόπος και η ψηφιακή πλατφόρμα/λογισμικό JOINCARGO, η οποία συνδέει τους οδηγούς/μεταφορείς με δυνητικούς πελάτες/αγοραστές που επιθυμούν να μεταφέρουν οιοδήποτε φορτίο. Οι πελάτες/αγοραστές κοινολογούν εις την Ιστοσελίδα τις ιδιαίτερες προδιαγραφές-λεπτομέρειες μεταφοράς του φορτίου και οι οδηγοί/μεταφορείς υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές εις αυτούς. Η Ιστοσελίδα είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της εταιρείας JOIΝCARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.., προσβάσιμη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα (smartphones), ταμπλέτες.

- «Οδηγοί/Μεταφορείς» νοούνται τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι και εκμεταλλευτές αδειών εκμετάλλευσης φορτηγών δημοσίας χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια που τους επιτρέπει να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, εγγεγραμμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας που υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μεταφοράς εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων στους πελάτες σε πραγματικό χρόνο (real time), και κατόπιν αποδοχής των προσφορών, αναλαμβάνουν την εκτέλεση της μεταφοράς συμφώνως με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τα συναλλακτικά ήθη. Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα από νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του.

-«Πελάτες/Αγοραστές» νοούνται τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, χρήστες της Ιστοσελίδας με ή χωρίς εγγραφή, οι οποίοι διαπραγματεύονται και αναζητούν σε πραγματικό χρόνο (real time) την μεταφορά των εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων με τους οδηγούς/μεταφορείς επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα για αυτούς προσφορά(spot trading). Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα από νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του.

2. Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα αποτελεί ενεργό μέρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικού εντοπισμού οδηγών/μεταφορέων και ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces), ηλεκτρονικών καταλόγων (e-catalogues), ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προσφορών (RFx management) και ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions) στους πελάτες, διευκολύνοντας τα αιτήματα της αγοράς και αυτοματοποιώντας τις αγοραστικές διαδικασίες μέσω αμφίδρομης ροής πληροφοριών. Δεν αποτελεί μεταφορέα/οδηγό ούτε διαμεταφορέα και η διαπραγμάτευση του κόστους μεταφοράς είναι ελεύθερη μεταξύ των πελατών και των μεταφορέων/οδηγών. Η εκάστοτε διενεργηθείσα ή συμφωνηθείσα μεταφορά εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων αποτελεί μία συμβατική σχέση συναφθείσα αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη/αγοραστή και του οδηγού/μεταφορέα, ενώ η Ιστοσελίδα και η εταιρεία που τη διαχειρίζεται δεν ενέχει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των πελατών/αγοραστών, των οδηγών/ μεταφορέων ή τρίτων. Με την ηλεκτρονική αποδοχή της εκάστοτε μεταφοράς οι γενικοί και ειδικοί όροι αυτής και οι προδιαγραφές της κοινολογούνται αυτόματα στην Ιστοσελίδα.

3. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα

Η χρήση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα παρέχεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Οι οδηγοί/μεταφορείς μπορούν να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα μόνο εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι Αδείας Οδικών Μεταφορών συμφώνως με το νόμο 3887/2010 περί «Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών». Η Ιστοσελίδα κατά το στάδιο της εγγραφής των χρηστών οδηγών/μεταφορέων, δύναται να ζητά από αυτούς α) αντίγραφο άδειας οδήγησης, β) άδεια εκμετάλλευσης Φορτηγού Δημοσίας Χρήσεως, γ) πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας συμφώνως με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δ) οτιδήποτε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό θεωρήσει ικανό να αποδείξει την επαγγελματική τους επάρκεια και καταλληλότητα τόσο του οχήματος όσο και του Οδηγού/μεταφορέα, όπως ισχύον δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο ή ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι αυστηρώς ατομική/προσωπική, όπως και η είσοδος εις αυτήν πλην της περιπτώσεως όπου ως οδηγός/μεταφορέας νοείται μεταφορική επιχείρηση. Χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε έτερο μη εγγεγραμμένο οδηγό/μεταφορέα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από την Ιστοσελίδα και τον άμεσο αποκλεισμό από τη χρήση της πλατφόρμας. Βεβαίως για τη χρήση του λογισμικού απαιτείται η κατοχή και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ταμπλέτας ή smartphone, τα οποία δεν παρέχονται από την Ιστοσελίδα, αλλά αγοράζονται με δαπάνες των οδηγών/μεταφορέων και των πελατών αγοραστών, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει οι οδηγοί/μεταφορείς και οι πελάτες/αγοραστές να χρησιμοποιούν και να κατέχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα τόσο για τους οδηγούς/μεταφορείς όσο και για τους πελάτες αγοραστές προϋποθέτει τα κάτωθι:

1) Την παροχή αληθών και πραγματικών πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία καταχώρισης σας στην Ιστοσελίδα και τη συνεχή αναγκαία επικαιροποίησή τους σε περίπτωση αλλαγής. Η Ιστοσελίδα δύναται να μην εγγράψει ή να διαγράψει χρήστη σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι εικονικά ή φανταστικά. Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα αφορά νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του και η υποχρέωση παροχής αληθών και πραγματικών πληροφοριών καταλαμβάνει και αυτό το άτομο.

2)Την παροχή αληθών και πραγματικών στοιχείων αναφορικά με τις δυνατότητες μεταφοράς (τύπος φορτηγού, αριθμό αδείας κυκλοφορίας, χωρητικότητα, όγκος, διαστάσεις φορτηγού και θύρας φόρτωσης εκφόρτωσης, τύπος πόρτας, είδος περιβλήματος φορτηγού, παροχή ψύξης ή μη, μέγιστο βάρος, προσφερθείσα τιμή μεταφοράς, επιλογές παράδοσης –ΑDR, FRC, Supermarket, Διαφήμιση στο Μουσαμά, Ασφάλεια φορτίου-) και την εκάστοτε χρονική, ποσοτική και τοπική διαθεσιμότητα, αλλά και την υλική διαθεσιμότητα αναφορικά με τις δυνατότητες ή μη νόμιμης μεταφοράς τροφίμων ή χημικών σκευασμάτων. Επιπροσθέτως οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν εκ των προτέρων αληθείς πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής εργατών ικανών να συνδράμουν στην φόρτωση/εκφόρτωση της εκάστοτε μεταφοράς και τη συμπερίληψη των εργατικού κόστους ασφάλισης και πληρωμής τους στο συμφωνηθέν κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και αναφορικά με τις επιλογές παράδοσης όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

3)Την παροχή αληθών και πραγματικών στοιχείων αναφορικά με τον όγκο και το βάρος των πραγμάτων/εμπορευμάτων για τα οποία επιθυμούν οι πελάτες/αγοραστές τη λήψη και αποδοχή προσφοράς, την τοποθεσία, την ώρα και την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, αν είναι σε όροφο, καθώς και την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του είδους του φορτίου της μεταφοράς ειδικώς αν πρόκειται για νόμιμη μεταφορά τροφίμων ή χημικών σκευασμάτων. Ακολούθως υποχρεούνται να ενημερώνουν για την κατά τη γνώμη τους ανάγκη συνδρομής περισσοτέρων ατόμων πλην του οδηγού/μεταφορέως, όπως εργατών για τη διευκόλυνση της εκάστοτε φόρτωσης/εκφόρτωσης και τη συμπερίληψή τους στο συμφωνηθέν κόστος μεταφοράς. Οι πελάτες/αγοραστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του εκάστοτε οδηγού/μεταφορέα βάσει των δικών τους φίλτρων αναζήτησης και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το ειδικό καθορισμό των όρων πληρωμής, αν θέλουν να τους αναφέρουν πριν την διενέργεια της μεταφοράς.

4)Την τήρηση των συναλλακτικών ηθών και των διεθνώς αναγνωρισμένων και κατοχυρωμένων κανόνων οδικής μεταφοράς INCOTERMS.

5)Την αποφυγή επίτευξης συμφωνίας μακροχρόνιας συνεργασίας, παρακάμπτοντας την Ιστοσελίδα, όπως και την αποφυγή επίτευξης συμφωνίας κάθε είδους παρακάμπτοντας την Ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την λήξη της χρήσης της Ιστοσελίδας και διαγραφής από ενεργό μέλος αυτής.

6) Τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους.

7)Τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποδοχή οιουδήποτε διοικητικού προστίμου και κύρωσης, συνεπεία παραβίασης αυτού.

8)Την αποφυγή αποκάλυψης εις τρίτους στοιχείων ή δεδομένων διενεργηθείσας ή μελλοντικώς διενεργηθεισομένης μεταφοράς , και των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των εμπλεκομένων μερών εις αυτή.

9)Την αποφυγή επιδίωξης μεταφοράς ή μεταφοράς επικινδύνων και παρανόμων υλικών και εμπορευμάτων ή εύφλεκτων υλικών άνευ της απαιτούμενης λήψης μέτρων προστασίας, ενώ οι οδηγοί/μεταφορείς καλοπίστως αποδέχονται τις ανωτέρω μεταφορές και δεν ευθύνονται έναντι τρίτων και των Αρχών για οιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική απόκλιση παρατηρηθεί σε επιγενόμενο έλεγχο.

10)Οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται στην συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του εξοπλισμού τους και των μεταφορικών τους μέσων, όπως επίσης τόσο οι πελάτες/χρήστες όσο και οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον ηλεκτρονικό/ψηφιακό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, ιδίως δε υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένο λογισμικό για την παρεμπόδιση-αντιμετώπιση ηλεκτρονικών ιών και κακόβουλων εξωγενών επιθέσεων.

11)Οι οδηγοί/μεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα και θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες μεταφοράς που τους δίνονται από τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη. Οφείλουν να λαμβάνουν σφραγίδα και υπογραφή του παραλήπτη στα συνοδευτικό παραστατικά. Τα παραστατικά θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση στον φορτωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

12)Οι πελάτες/χρήστες ως φορτωτές οφείλουν να τηρήσουν την οικονομική συμφωνία και να την εκπληρώσουν με την ολοκλήρωση της παράδοσης σύμφωνα με τους όρους που αμοιβαία έχουν συμφωνηθεί, ενώ πρέπει να ενημερώνουν και να αναλαμβάνουν το κόστος και την ευθύνη για κάθε απρόοπτη μεταβολή των όρων και των συνθηκών μεταφοράς και παράδοσης, για λόγους μη αναγόμενους στους οδηγούς/μεταφορείς.

4. Συνδρομή στην Ιστοσελίδα ή Προμήθεια επί του κόστους μεταφοράς.

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται σε χρηματικό αντίτιμο ως αντάλλαγμα για τη χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και την επίτευξη και διεκπεραίωση της εκάστοτε μεταφοράς. Για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας οι οδηγοί/μεταφορείς μπορούν να επιλέξουν σε σταθερή τιμολόγηση ή κυμαινόμενη, διαμορφούμενη ανάλογα με την κόστος της εκάστοτε μεταφοράς, ενώ και στις δύο περιπτώσεις προαγοράζουν μονάδες χρήσης της Ιστοσελίδας αντιστοιχούσες σε ευρώ, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Η πρώτη στήλη του πίνακα της κυμαινόμενης τιμολόγησης, αναφέρει τα 3 διαθέσιμα πακέτα προαγοράς μονάδων χρήσης, των 20, 40 και 60 ευρώ, στη δεύτερη στήλη αναφέρονται οι 3 κατηγορίες αξίας κόστους μεταφοράς (κάτω από 40 ευρώ, 40 ως 60 ευρώ και πάνω από 60 ευρώ), ενώ στην τρίτη στήλη αναφέρονται οι χρεώσεις της εκάστοτε προαγοράς μονάδων σε συνδυασμό με την αξία της εκάστοτε μεταφοράς, όπου εμφανίζονται τιμές από 1 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ. Στη σταθερή τιμολόγηση η αξία του κόστους της εκάστοτε μεταφοράς δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, και στην τρίτη στήλη εμφανίζονται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, σε ευρώ που κυμαίνονται από 2 ευρώ ως και 4 ευρώ, αναλόγως της αξίας που έχει προαγοράσει ο εκάστοτε χρήστης οδηγός μεταφορέας. Οι τιμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι τιμολογήσεις των ποσοστών επί των συνολικών διαδρομών του εκάστοτε οδηγού γίνονται μία φορά στο τέλος εκάστου μήνα, το σχετικό τιμολόγιο αποστέλλεται από την Ιστοσελίδα στον Οδηγό/Μεταφορέα., ενώ ο οδηγός μεταφορέας έχει μία περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία λήψεως με κάθε τρόπο του τιμολογίου, για να εκφράσει την αντίθεση του εγγράφως για την εκάστοτε διενεργηθείσα τιμολόγηση.

Η Ιστοσελίδα δύναται να συμφωνήσει σε εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης των προσφερομένων από αυτή υπηρεσιών, όπως τον ορισμό μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής πληρωτέας από τους Οδηγούς/Μεταφορείς, ανεξαρτήτως του συνολικού όγκου και κόστους των διενεργηθεισών μεταφορών.

Πληρωμή μέσω συστήματος Paypal ή πιστωτικής κάρτας δεν αποκλείεται, αλλά προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση και αποδοχή της Ιστοσελίδας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή μη πελάτες/αγοραστές των υπηρεσιών δεν οφείλουν καμία πληρωμή/αμοιβή στην Ιστοσελίδα για τη χρήση, πλοήγηση και διαπραγμάτευση μέσω αυτής.

5. Καλοπροαίρετη Κριτική και Αξιολόγηση των Οδηγών/Μεταφορέων αλλά και των Πελατών/Αγοραστών.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες οδηγοί/μεταφορείς συναινούν στην αξιολόγηση των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών από τους πελάτες/αγοραστές, η οποία έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την ανάδειξη των πιο συμφερουσών προσφορών. Η αξιολόγηση αυτή θα δύναται να διενεργηθεί κατόπιν της εκάστοτε διενεργηθείσας συμφωνίας μεταφοράς βάσει του χρόνου διεκπεραίωσης της εντολής, της συνέπειας, της ασφαλούς και σύννομης μεταφοράς και της ευγενούς συμπεριφοράς των οδηγών/μεταφορέων προς τους εντολείς τους. Στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας JOINCARGO, η αξιολόγηση θα γίνεται με τη μέθοδο των 5 αστέρων, όπου ως παροχή υπηρεσιών 5 αστέρων θα θεωρείται η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και 0 αστέρες θα θεωρείται η παροχή κάκιστων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αρχικώς θα αφορά και θα περιλαμβάνει 3 μόνο παράγοντες, τους α) ώρα προσέλευσης και παράδοσης, β) πιθανές ζημιές στο μεταφερθέν φορτίο, γ) συμπεριφορά οδηγού μεταφορέα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή μη πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας υποχρεούνται σε ειλικρινή επισκόπηση και αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών απηλλαγμένοι από προσωπικά κακόβουλα κίνητρα. Η έγγραφη αξιολόγηση των οδηγών μεταφορέων θα αναρτάται στα στοιχεία του εκάστοτε οδηγού/μεταφορέα, ενώ εξυβριστικά σχόλια είναι δυνατόν να λογοκριθούν από την Ιστοσελίδα. Ωστόσο ο κάθε εγγεγραμμένος ή μη χρήστης της Ιστοσελίδας πελάτης/αγοραστής είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για τον περιεχόμενο των δηλώσεών και αξιολογήσεων του αυτών, έναντι των οδηγών/μεταφορέων και του εκάστοτε τρίτου. Ακολούθως θα αξιολογούνται μετά το πέρας της εκάστοτε μεταφοράς και οι πελάτες/αγοραστές με τη μέθοδο των 5 αστέρων, ως είρηται ανωτέρω, με την αξιολόγηση αρχικώς να περιλαμβάνει μόνο μία γενική κατηγορία, αντικατοπτρίζουσα την εν γένει συναλλακτική συμπεριφορά τους έναντι των οδηγών/μεταφορέων. Η Ιστοσελίδα δύναται να διαγράψει λογαριασμό πελάτη/αγοραστή ή οδηγού/ μεταφορέα μετά από συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις.

6.Οι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας εγγυώνται την απολύτως σύννομη φορολογικά και εμπορικά διάθεση των προς μεταφορά εμπορευμάτων/πραγμάτων τους,
σύμφωνα με τους εκάστοτε Ισχύοντες Ελληνικούς Νόμους, αν η μεταφορά και η εμπορία διενεργείται μόνο στην Ελλάδα, ή τους Διεθνείς Κανόνες Δικαίου, Εμπορίου και Εισαγωγών-Εξαγωγών, αν η μεταφορά και η εμπορία διενεργείται από ή προς οιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό ή μη Κράτος. Η έκδοση παντός εγγράφου όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, κάθε είδους φορτωτικής κλπ, είναι αποκλειστική υποχρέωση των πελατών/αγοραστών. Σε περίπτωση που ο οδηγός/μεταφορέας αμφισβητεί την διενεργηθείσα μεταφορά, η Ιστοσελίδα δύναται να απαιτήσει από τον πελάτη/αγοραστή την αποστολή του σχετικού εγγράφου εις αυτήν, προς διεκδίκηση της νόμιμης ανωτέρω οριζόμενης προμήθειας.

7. Οι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας υποχρεούνται την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας μέσω της Ιστοσελίδας μεταφοράς και την καταβολή του συμφωνηθέντους κόστους μεταφοράς.
Υπαναχώρηση από την συμφωνία, δύναται να υπάρξει μόνο κατόπιν σπουδαίου λόγου, εξεταζόμενου από την Ιστοσελίδα, καθώς η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής και απαγόρευσης χρήσης της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας σε πελάτες/αγοραστές, οι οποίοι υπαναχωρούν συχνά ή άνευ λόγου και αιτίας από τις επικυρωθείσες και συμφωνηθείσες μεταφορές. Επιπροσθέτως, έχουν την υποχρέωση όπως τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής των εμπορευμάτων/πραγμάτων, τα έχουν έτοιμα προς διάθεση και εμπορευματική μεταφορά στην έδρα τους ή στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής ή αποθήκη και η ποσότητά τους πρέπει να είναι η συμφωνηθείσα και ορισθείσα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Οιαδήποτε καθυστέρηση, άνω των 30 λεπτών της ώρας, η οποία θα θέσει εκτός χρονικού προγράμματος τον οδηγό/μεταφορά, δύναται να αποτελέσει κατ’ αυτόν λόγο ακύρωσης της προγραμματισθείσας μεταφοράς. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και για τον οδηγό/μεταφορέα, ενώ ακολούθως η μη εμπρόθεσμη ή με καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών της ώρας, διεκπεραίωση της εντολής μεταφοράς δύναται να αποτελέσει λόγο ακύρωσης της συμφωνίας μεταφοράς. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του οδηγού/μεταφορέα ή και του οχήματος της εκάστοτε μεταφοράς, άνευ της πρότερης γνωστοποιήσεως και σύμφωνης γνώμης της Ιστοσελίδας αλλά και των πελάτες/αγοραστές. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/αγοραστών ή έναντι των οδηγών/μεταφορέων για την ακύρωση της συμφωνηθείσας μεταφοράς κατά τα ανωτέρω.

8. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οι πελάτες/αγοραστές, όπως και οι οδηγοί/μεταφορείς της Ιστοσελίδας και κάθε τρίτος εμπλεκόμενος στην συμφωνηθείσα εμπορευματική μεταφορά συμφωνούν ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ακύρωση/ματαίωση συμφωνηθείσης μεταφοράς, απώλεια, κλοπή, αλλοίωση, ανάλωση και καταστροφή των εμπορευμάτων/πραγμάτων ή των υλικών συσκευασίας τους, για προβληματική ή καθυστερημένη παράδοση ή για οιαδήποτε προξενηθείσα ζημία από τους οδηγούς/μεταφορείς προς τους πελάτες/αγοραστές ή προς τρίτους. Η Ιστοσελίδα επίσης δεν εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι τα διαθέσιμα προς μεταφορά φορτία θα γίνουν οπωσδήποτε αποδεκτά από κάποιον μεταφορέα/οδηγό. Οι οδηγοί μεταφορείς υποχρεούνται να ελέγχουν κατά την παραλαβή προς μεταφορά των εμπορευμάτων/προϊόντων το «καλώς έχειν» αυτών, ήτοι την κατάσταση, εις την οποία ευρίσκονται και να σημειώνουν οιαδήποτε παρατήρηση επί του εγγράφου μεταφοράς ή σε ξεχωριστό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα της παράδοσης πελάτη/αγοραστή. Επιπροσθέτως η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ειδικό όρο ή προδιαγραφή της εκάστοτε μεταφοράς. Η τήρηση των κανόνων οδικής ασφαλείας και κυκλοφορίας και των νόμων εμπορευματικής μεταφοράς εναπόκειται αυστηρώς στους οδηγούς/μεταφορείς, ενώ τυχόν διοικητικά πρόστιμα της τροχαίας και αγωγικές αξιώσεις πηγάζουσες από προκληθέντα αυτοκινητιστικά ατυχήματα βαρύνουν ως αποκλειστικώς υπευθύνους και υποχρέους τους οδηγούς/μεταφορείς. Ατυχήματα και ακυρωθείσες ή ματαιωθείσες εμπορευματικές μεταφορές επισυμβάντα λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) εξετάζονται αναλόγως των χρηστών ηθών, της συναλλακτικής πίστης και της ειθισμένης πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση που συμβεί βεβαίως γεγονός οφειλόμενο είτε στους οδηγούς/μεταφορείς ή στους πελάτες/αγοραστές το θιγόμενο μέρος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση αυτού στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα. Ακολούθως η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιαδήποτε μη τήρηση των συμβατικώς συμφωνηθεισών υποχρεώσεων των πελατών/αγοραστών έναντι των οδηγών/μεταφορέων ιδίως δε για τη μη καταβολή του συμφωνηθέντους κόστους μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση δε που τα δύο εμπλεκόμενα μέρη της εκάστοτε μεταφοράς διαφωνήσουν κατά την εκτέλεση μίας μεταφοράς και μετά το πέρας αυτής, για οιοδήποτε λόγο αναγόμενο στη μεταξύ τους σύμβαση και η διαφορά αυτή οδηγηθεί σε δικαστική ή εξωδικαστική διευθέτησή της, η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει οιοδήποτε στοιχείο έχει στην κατοχή της αναφορικά με τη συμφωνηθείσα αυτή μεταφορά, προς το ένα ή το άλλο μέρος κατόπιν αιτήσεώς του.

Η Ιστοσελίδα ευθύνεται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις των εντεταλμένων οργάνων της, υπαλλήλων και προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων, που έχουν να κάνουν αποκλειστικώς με την ορθή και σύννομη λειτουργία της ψηφιακής της πλατφόρμας και μόνο για πράξεις ή παραλείψεις τελεσθείσες με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Η Ιστοσελίδα προβάλει, μεσολαβεί και αναδεικνύει τις συμφερότερες προσφορές εμπορευματικής μεταφοράς και δεν αποτελεί μεταφορέα/οδηγό. Η αξιολόγηση και επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς θα γίνετε αποκλειστικώς βάσει των προεπιλογών των πελατών/αγοραστών και των δικών τους αναγκών μεταφοράς. Η Ιστοσελίδα δεν εμπλέκεται και κατά κανένα τρόπο δεν αναδεικνύει, προκρίνει οδηγό/μεταφορέα έναντι άλλων ει μη μόνο στις περιπτώσεις αυτές, όπου έχει πληρωθεί και αποδοθεί διαφημιστικό τέλος στην Ιστοσελίδα για τη χρήση χώρου διαφημιστικής προβολής εις αυτή με την μορφή banner, pop up ή link. Παρ’ όλα αυτά η Ιστοσελίδα δύναται να απαγορεύσει την ανάρτηση διαφημιστικής προβολής με κακόβουλο ή κακοπροαίρετο ή έκνομο υλικό, ενώ αποποιείται τυχόν ευθύνης ποινικής ή αστικής για το αναληθές, ψευδές ή παράνομο περιεχόμενο της προβληθείσας διαφήμισης.

Η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της, την επιπρόσθετη ασφάλιση των προς μεταφορά προϊόντων/πραγμάτων/εμπορευμάτων τους με ένα ασφάλιστρο προκαθορισμένο και προσυμφωνημένο με αυτούς, ανάλογης αξίας των προς μεταφορά εμπορευμάτων. Η αξία των εμπορευμάτων αυτών θα προκύπτει κατά τρόπο σαφή από την επίσημη τιμολόγηση του αποστολέα πελάτη/αγοραστή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τέλος η Ιστοσελίδα και η εταιρεία που τη διαχειρίζεται υποχρεούται σε γνωστοποίηση στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της χώρας, κάθε γεγονότος το οποίο υποπίπτει στην αντίληψη και γνώση της, αναφορικά με διενεργηθείσα ή επιχειρούμενη μεταφορά, αν η μεταφορά αυτή αντίκειται σε επιτακτικούς κανόνες δημοσίας τάξεως και ασφαλείας ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου και να αποφευχθούν πράξεις κακουργηματικής φύσεως.

9. Τερματισμός Σύμβασης

Η Ιστοσελίδα δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστείλει, να διακόψει ή να τερματίσει τη λειτουργία της απροειδοποίητα εφόσον ο σκοπός της εταιρείας ιδιοκτήτριας της Ιστοσελίδας καταστεί ανέφικτος και πολυδάπανος. Επίσης μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, την εγγραφή του χρήστη, το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν ο εγγεγραμμένος χρήστης πελάτης/αγοραστής ή οδηγός/μεταφορέας παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιέχονται στους παρόντες όρους, τη νομική σημείωση ή τα συμφωνηθέντα συμβόλαια συνεργασίας ή οιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι εξαρτώμενες από αυτή, αν παραβιάζει τον νόμους ελληνικούς και διεθνείς περί εμπορευματικών μεταφορών ή χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για επίτευξη άλλων στόχων από τους νόμιμους και επιτρεπόμενους εις αυτή, ιδίως αν το πράττει αυτό με δόλο. Η κατά καιρούς αναθεώρηση και ανανέωση των δικαιολογητικών εγγραφής/προβολής και χρήσης της Ιστοσελίδας εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ιστοσελίδας που δύναται να αιτείται αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω ρηθείσα ρήτρα η Ιστοσελίδα δύναται να τερματίσει άμεσα την εγγραφή και ανεμπόδιστη είσοδο εις αυτή του χρήστη. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του και την πρόσβασή του στο λογισμικό μας. Βεβαίως και οι εγγεγραμμένοι χρήστες δύνανται άνευ προειδοποιήσεως να προβούν στο τερματισμό χρήσης της Ιστοσελίδας και να απαιτήσουν την άμεση διαγραφή αυτών και των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον έχουν τακτοποιήσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, ενώ οι μη εξοφληθείσες υποχρεώσεις σας έναντι της εταιρείας καθίστανται αυτοδικαίως υπερήμερες και ληξιπρόθεσμες.

10. Δικαιοδοσία

Για οιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση των παρόντων όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών, αφού πρώτα η διαφορά υπαχθεί στη διαμεσολάβηση από οιαδήποτε από τα μέρη συμφώνως με τις διατάξεις του ν. 3898/2010. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος, ενώ η Ιστοσελίδα δύναται να αντικαταστήσει την άκυρη ή ακυρωτέα διάταξη με άλλη σύννομη.

11. Αποδοχή Παρόντων Όρων

Η εγγραφή, χρήση, πλοήγηση, περιήγηση και επίτευξη συμφωνίας μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται μετά την αποδοχή των παρόντων όρων, η οποία δύναται να επιτευχθεί με τη χρήση pop up κατά το στάδιο της εγγραφής, και άμεσης παραπομπής στο χώρο της Ιστοσελίδας όπου θα αναρτώνται οι παρόντες όροι.

=============================== ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την JoinCargo. Γι αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της JoinCargo ή το λογισμικό μας.

1. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό της JoinCargo, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας. Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών προς τους αποστολείς, ώστε να μπορούν να σας επιλέξουν μέσα από εμάς, ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους. Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις υπηρεσίες μεταφορών σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες JoinCargo σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά την χρήση των JoinCargo υπηρεσιών. Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής JoinCargo για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στην JoinCargo για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: την επωνυμία της εταιρείας σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε στην ιστοσελίδα της JoinCargo την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλεια του φορτηγού, το ΚΤΕΟ, το υπογεγραμμένο συμβόλαιο συμφωνίας και προαιρετικά το δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου του οδηγού, την άδεια οδήγησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ασφάλεια φορτίου, ADR, FRC. Δηλώνετε επίσης τις περιοχές και ώρες που έχετε διαθέσιμο χώρο στο φορτηγό σας καθώς και την τιμολογιακή σας πολιτική. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε την JoinCargo και να απολαύσετε τις JoinCargo υπηρεσίες μας. Με την παρούσα συμφωνείτε και συναινείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους αποστολείς σε περίπτωση που ζητηθούν, εκτός από το email και φυσικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος/-η για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας. Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για να σας παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες. Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως το βιογραφικό σας.

3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας JoinCargo. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας JoinCargo χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε διαδρομές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ. Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα. Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από την JoinCargo όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο support@joincargo.com. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

4. Εξυπηρέτηση πελατών

Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους επιβάτες

Όπως γνωρίζετε, οι JoinCargo υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους αποστολείς με εσάς, έναν πάροχο υπηρεσιών μεταφορών. Για να σας επιλέξει ένας αποστολέας πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας σας με τον αποστολέα. Ο αποστολέας αναζητά φορτηγό. Αν είστε διαθέσιμος, θα εμφανιστείτε στην αναζήτηση του αποστολέα όπως επίσης και η επωνυμία της εταιρείας σας (όπως εισήχθει κατά την εγγραφή) και η αξιολόγησή σας. Τα στοιχεία του φορτηγού και ο αριθμός των επιτυχημένων μεταφορών σας θα είναι στη διάθεση του αποστολέα. Αφού ο αποστολέας σας επιλέξει και εσείς αποδεχτείτε, και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα είναι διαθέσιμος στον επιβάτη. Ζητούμε από τους επιβάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών και μόνο και να μην αποθηκεύουν τις πληροφορίες πέρα από τη μεμονωμένη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφορών. Με τη χρήση του λογισμικού μας, μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες με κάθε αποστολέα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφορών σας. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους αποστολείς, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτές. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι αποστολείς δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολέων. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του αποστολέα, ή διαφήμιση από έναν αποστολέα, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον αποστολέα. Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογηθείτε από τον αποστολέα στον οποίο παρείχατε τις υπηρεσίες μεταφορών σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων, θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όποιον χρησιμοποιεί το λογισμικό, ως μέρος της αξιολόγησής σας.

6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τρίτους

Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους αποστολείς, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους: • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος. • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου. • Με μια εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν – είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία – πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο – πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες. • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας. Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου. Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία. Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στην φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας. Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών. ιατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες JoinCargo σε τρίτους.

8. Έλεγχος των στοιχείων σας

Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας τροποποίηση λογαριασμού από το προφίλ σας, ή στέλνοντας μας ένα email στο support@joincargo.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@joincargo.com. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε

Στη σελίδα μας «Επικοινωνία», όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλο τμήμα. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποιό τμήμα έχει προωθηθεί η ερώτησή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls για την προστασία των πληροφοριών σας. Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

11. Πρόγραμμα συστάσεων και επιβράβευσης

Αν επιλέξετε na συστήσετε την εταιρία μας σε μια άλλη εταιρία, θα σας ζητήσουμε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το τηλέφωνό του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον υπεύθυνο επικοινωνίας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας και θα τον καλέσουμε για να καταλάβουμε αν οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς ή την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο support@joincargo.com για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας. 12. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λειτουργίες) και Widgets Το λογισμικό μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, οπως το κουμπί «Μ’αρεσει» του Facebook και widgets όπως το κουμπί «Μοιράσου το», ή μίνι-διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και μπορεί να ορίσουν ένα cookie ώστε να ενεργοποιήσουν το στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά. Οι λειτουργίες και τα widgets των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενούνται είτε από τρίτους είτε κατευθείαν στο λογισμικό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρίας που τις παρέχει.

13. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου

Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.

TELEPHONE: +(30) 694 30 86 565
EMAIL: support@joincargo.com