Όροι Χρήσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα JOINCARGO.GR είναι ιδιοκτησίας της νομίμως συσταθείσης εταιρείας JOIΝCARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα και αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτής συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις. Η Ιστοσελίδα JOINCARGO.GR προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία/σύμβαση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους οδηγούς/μεταφορείς, την εταιρεία JOINCARGO MONΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και τους δυνητικούς πελάτες/αγοραστές των υπηρεσιών μεταφοράς και χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της JOINCARGO σχετικής με την εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain). Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και της δήλωσης προστασίας απορρήτου είναι υποχρεωτική για την περιήγηση και χρήση του καινοτόμου λογισμικού της Ιστοσελίδας Joincargo.gr. H ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα όπως τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, δυνάμενη να ενημερώνει για έκαστη τροποποίηση ακόμη και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (newsletter) και δια αυτό το λόγο δέον είναι όπως οι εγγεγραμμένοι χρήστες και πελάτες ενημερώνονται διαρκώς. Η απόκλιση ή απόρριψη οιουδήποτε από τους κατωτέρω όρους χρήσης συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή από την Ιστοσελίδα και την απαγόρευση χρήσης και περιήγησης εις αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή απ’ οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.

1. Ορισμοί για την κατανόηση και αποδοχή των όρων της σύμβασης

- «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» νοείται ο διαδικτυακός τόπος και η ψηφιακή πλατφόρμα/λογισμικό JOINCARGO, η οποία συνδέει τους οδηγούς/μεταφορείς με δυνητικούς πελάτες/αγοραστές που επιθυμούν να μεταφέρουν οιοδήποτε φορτίο. Οι πελάτες/αγοραστές κοινολογούν εις την Ιστοσελίδα τις ιδιαίτερες προδιαγραφές-λεπτομέρειες μεταφοράς του φορτίου και οι οδηγοί/μεταφορείς υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές εις αυτούς. Η Ιστοσελίδα είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της εταιρείας JOIΝCARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.., προσβάσιμη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα (smartphones), ταμπλέτες.

- «Οδηγοί/Μεταφορείς» νοούνται τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι και εκμεταλλευτές αδειών εκμετάλλευσης φορτηγών δημοσίας χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια που τους επιτρέπει να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, εγγεγραμμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας που υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μεταφοράς εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων στους πελάτες σε πραγματικό χρόνο (real time), και κατόπιν αποδοχής των προσφορών, αναλαμβάνουν την εκτέλεση της μεταφοράς συμφώνως με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τα συναλλακτικά ήθη. Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα από νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του.

-«Πελάτες/Αγοραστές» νοούνται τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, χρήστες της Ιστοσελίδας με ή χωρίς εγγραφή, οι οποίοι διαπραγματεύονται και αναζητούν σε πραγματικό χρόνο (real time) την μεταφορά των εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων με τους οδηγούς/μεταφορείς επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα για αυτούς προσφορά(spot trading). Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα από νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του.

2. Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα αποτελεί ενεργό μέρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικού εντοπισμού οδηγών/μεταφορέων και ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces), ηλεκτρονικών καταλόγων (e-catalogues), ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προσφορών (RFx management) και ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions) στους πελάτες, διευκολύνοντας τα αιτήματα της αγοράς και αυτοματοποιώντας τις αγοραστικές διαδικασίες μέσω αμφίδρομης ροής πληροφοριών. Δεν αποτελεί μεταφορέα/οδηγό ούτε διαμεταφορέα και η διαπραγμάτευση του κόστους μεταφοράς είναι ελεύθερη μεταξύ των πελατών και των μεταφορέων/οδηγών. Η εκάστοτε διενεργηθείσα ή συμφωνηθείσα μεταφορά εμπορευμάτων/αγαθών/πραγμάτων αποτελεί μία συμβατική σχέση συναφθείσα αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη/αγοραστή και του οδηγού/μεταφορέα, ενώ η Ιστοσελίδα και η εταιρεία που τη διαχειρίζεται δεν ενέχει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των πελατών/αγοραστών, των οδηγών/ μεταφορέων ή τρίτων. Με την ηλεκτρονική αποδοχή της εκάστοτε μεταφοράς οι γενικοί και ειδικοί όροι αυτής και οι προδιαγραφές της κοινολογούνται αυτόματα στην Ιστοσελίδα.

3. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα

Η χρήση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα παρέχεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Οι οδηγοί/μεταφορείς μπορούν να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα μόνο εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι Αδείας Οδικών Μεταφορών συμφώνως με το νόμο 3887/2010 περί «Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών». Η Ιστοσελίδα κατά το στάδιο της εγγραφής των χρηστών οδηγών/μεταφορέων, δύναται να ζητά από αυτούς α) αντίγραφο άδειας οδήγησης, β) άδεια εκμετάλλευσης Φορτηγού Δημοσίας Χρήσεως, γ) πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας συμφώνως με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δ) οτιδήποτε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό θεωρήσει ικανό να αποδείξει την επαγγελματική τους επάρκεια και καταλληλότητα τόσο του οχήματος όσο και του Οδηγού/μεταφορέα, όπως ισχύον δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο ή ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι αυστηρώς ατομική/προσωπική, όπως και η είσοδος εις αυτήν πλην της περιπτώσεως όπου ως οδηγός/μεταφορέας νοείται μεταφορική επιχείρηση. Χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε έτερο μη εγγεγραμμένο οδηγό/μεταφορέα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από την Ιστοσελίδα και τον άμεσο αποκλεισμό από τη χρήση της πλατφόρμας. Βεβαίως για τη χρήση του λογισμικού απαιτείται η κατοχή και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ταμπλέτας ή smartphone, τα οποία δεν παρέχονται από την Ιστοσελίδα, αλλά αγοράζονται με δαπάνες των οδηγών/μεταφορέων και των πελατών αγοραστών, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει οι οδηγοί/μεταφορείς και οι πελάτες/αγοραστές να χρησιμοποιούν και να κατέχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα τόσο για τους οδηγούς/μεταφορείς όσο και για τους πελάτες αγοραστές προϋποθέτει τα κάτωθι:

1) Την παροχή αληθών και πραγματικών πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία καταχώρισης σας στην Ιστοσελίδα και τη συνεχή αναγκαία επικαιροποίησή τους σε περίπτωση αλλαγής. Η Ιστοσελίδα δύναται να μην εγγράψει ή να διαγράψει χρήστη σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι εικονικά ή φανταστικά. Στην περίπτωση που η εγγραφή και χρήση στην Ιστοσελίδα αφορά νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται ότι πάσα ενέργεια διενεργείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου με την υπογραφή του και η υποχρέωση παροχής αληθών και πραγματικών πληροφοριών καταλαμβάνει και αυτό το άτομο.

2)Την παροχή αληθών και πραγματικών στοιχείων αναφορικά με τις δυνατότητες μεταφοράς (τύπος φορτηγού, αριθμό αδείας κυκλοφορίας, χωρητικότητα, όγκος, διαστάσεις φορτηγού και θύρας φόρτωσης εκφόρτωσης, τύπος πόρτας, είδος περιβλήματος φορτηγού, παροχή ψύξης ή μη, μέγιστο βάρος, προσφερθείσα τιμή μεταφοράς, επιλογές παράδοσης –ΑDR, FRC, Supermarket, Διαφήμιση στο Μουσαμά, Ασφάλεια φορτίου-) και την εκάστοτε χρονική, ποσοτική και τοπική διαθεσιμότητα, αλλά και την υλική διαθεσιμότητα αναφορικά με τις δυνατότητες ή μη νόμιμης μεταφοράς τροφίμων ή χημικών σκευασμάτων. Επιπροσθέτως οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν εκ των προτέρων αληθείς πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής εργατών ικανών να συνδράμουν στην φόρτωση/εκφόρτωση της εκάστοτε μεταφοράς και τη συμπερίληψη των εργατικού κόστους ασφάλισης και πληρωμής τους στο συμφωνηθέν κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και αναφορικά με τις επιλογές παράδοσης όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

3)Την παροχή αληθών και πραγματικών στοιχείων αναφορικά με τον όγκο και το βάρος των πραγμάτων/εμπορευμάτων για τα οποία επιθυμούν οι πελάτες/αγοραστές τη λήψη και αποδοχή προσφοράς, την τοποθεσία, την ώρα και την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, αν είναι σε όροφο, καθώς και την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του είδους του φορτίου της μεταφοράς ειδικώς αν πρόκειται για νόμιμη μεταφορά τροφίμων ή χημικών σκευασμάτων. Ακολούθως υποχρεούνται να ενημερώνουν για την κατά τη γνώμη τους ανάγκη συνδρομής περισσοτέρων ατόμων πλην του οδηγού/μεταφορέως, όπως εργατών για τη διευκόλυνση της εκάστοτε φόρτωσης/εκφόρτωσης και τη συμπερίληψή τους στο συμφωνηθέν κόστος μεταφοράς. Οι πελάτες/αγοραστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του εκάστοτε οδηγού/μεταφορέα βάσει των δικών τους φίλτρων αναζήτησης και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το ειδικό καθορισμό των όρων πληρωμής, αν θέλουν να τους αναφέρουν πριν την διενέργεια της μεταφοράς.

4)Την τήρηση των συναλλακτικών ηθών και των διεθνώς αναγνωρισμένων και κατοχυρωμένων κανόνων οδικής μεταφοράς INCOTERMS.

5)Την αποφυγή επίτευξης συμφωνίας μακροχρόνιας συνεργασίας, παρακάμπτοντας την Ιστοσελίδα, όπως και την αποφυγή επίτευξης συμφωνίας κάθε είδους παρακάμπτοντας την Ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την λήξη της χρήσης της Ιστοσελίδας και διαγραφής από ενεργό μέλος αυτής.

6) Τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους.

7)Τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποδοχή οιουδήποτε διοικητικού προστίμου και κύρωσης, συνεπεία παραβίασης αυτού.

8)Την αποφυγή αποκάλυψης εις τρίτους στοιχείων ή δεδομένων διενεργηθείσας ή μελλοντικώς διενεργηθεισομένης μεταφοράς , και των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των εμπλεκομένων μερών εις αυτή.

9)Την αποφυγή επιδίωξης μεταφοράς ή μεταφοράς επικινδύνων και παρανόμων υλικών και εμπορευμάτων ή εύφλεκτων υλικών άνευ της απαιτούμενης λήψης μέτρων προστασίας, ενώ οι οδηγοί/μεταφορείς καλοπίστως αποδέχονται τις ανωτέρω μεταφορές και δεν ευθύνονται έναντι τρίτων και των Αρχών για οιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική απόκλιση παρατηρηθεί σε επιγενόμενο έλεγχο.

10)Οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται στην συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του εξοπλισμού τους και των μεταφορικών τους μέσων, όπως επίσης τόσο οι πελάτες/χρήστες όσο και οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον ηλεκτρονικό/ψηφιακό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, ιδίως δε υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένο λογισμικό για την παρεμπόδιση-αντιμετώπιση ηλεκτρονικών ιών και κακόβουλων εξωγενών επιθέσεων.

11)Οι οδηγοί/μεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα και θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες μεταφοράς που τους δίνονται από τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη. Οφείλουν να λαμβάνουν σφραγίδα και υπογραφή του παραλήπτη στα συνοδευτικό παραστατικά. Τα παραστατικά θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση στον φορτωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

12)Οι πελάτες/χρήστες ως φορτωτές οφείλουν να τηρήσουν την οικονομική συμφωνία και να την εκπληρώσουν με την ολοκλήρωση της παράδοσης σύμφωνα με τους όρους που αμοιβαία έχουν συμφωνηθεί, ενώ πρέπει να ενημερώνουν και να αναλαμβάνουν το κόστος και την ευθύνη για κάθε απρόοπτη μεταβολή των όρων και των συνθηκών μεταφοράς και παράδοσης, για λόγους μη αναγόμενους στους οδηγούς/μεταφορείς.

4. Συνδρομή στην Ιστοσελίδα ή Προμήθεια επί του κόστους μεταφοράς.

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οι οδηγοί/μεταφορείς υποχρεούνται σε χρηματικό αντίτιμο ως αντάλλαγμα για τη χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και την επίτευξη και διεκπεραίωση της εκάστοτε μεταφοράς. Για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας οι οδηγοί/μεταφορείς μπορούν να επιλέξουν σε σταθερή τιμολόγηση ή κυμαινόμενη, διαμορφούμενη ανάλογα με την κόστος της εκάστοτε μεταφοράς, ενώ και στις δύο περιπτώσεις προαγοράζουν μονάδες χρήσης της Ιστοσελίδας αντιστοιχούσες σε ευρώ, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Η πρώτη στήλη του πίνακα της κυμαινόμενης τιμολόγησης, αναφέρει τα 3 διαθέσιμα πακέτα προαγοράς μονάδων χρήσης, των 20, 40 και 60 ευρώ, στη δεύτερη στήλη αναφέρονται οι 3 κατηγορίες αξίας κόστους μεταφοράς (κάτω από 40 ευρώ, 40 ως 60 ευρώ και πάνω από 60 ευρώ), ενώ στην τρίτη στήλη αναφέρονται οι χρεώσεις της εκάστοτε προαγοράς μονάδων σε συνδυασμό με την αξία της εκάστοτε μεταφοράς, όπου εμφανίζονται τιμές από 1 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ. Στη σταθερή τιμολόγηση η αξία του κόστους της εκάστοτε μεταφοράς δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, και στην τρίτη στήλη εμφανίζονται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, σε ευρώ που κυμαίνονται από 2 ευρώ ως και 4 ευρώ, αναλόγως της αξίας που έχει προαγοράσει ο εκάστοτε χρήστης οδηγός μεταφορέας. Οι τιμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι τιμολογήσεις των ποσοστών επί των συνολικών διαδρομών του εκάστοτε οδηγού γίνονται μία φορά στο τέλος εκάστου μήνα, το σχετικό τιμολόγιο αποστέλλεται από την Ιστοσελίδα στον Οδηγό/Μεταφορέα., ενώ ο οδηγός μεταφορέας έχει μία περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία λήψεως με κάθε τρόπο του τιμολογίου, για να εκφράσει την αντίθεση του εγγράφως για την εκάστοτε διενεργηθείσα τιμολόγηση.

Η Ιστοσελίδα δύναται να συμφωνήσει σε εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης των προσφερομένων από αυτή υπηρεσιών, όπως τον ορισμό μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής πληρωτέας από τους Οδηγούς/Μεταφορείς, ανεξαρτήτως του συνολικού όγκου και κόστους των διενεργηθεισών μεταφορών.

Πληρωμή μέσω συστήματος Paypal ή πιστωτικής κάρτας δεν αποκλείεται, αλλά προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση και αποδοχή της Ιστοσελίδας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή μη πελάτες/αγοραστές των υπηρεσιών δεν οφείλουν καμία πληρωμή/αμοιβή στην Ιστοσελίδα για τη χρήση, πλοήγηση και διαπραγμάτευση μέσω αυτής.

5. Καλοπροαίρετη Κριτική και Αξιολόγηση των Οδηγών/Μεταφορέων αλλά και των Πελατών/Αγοραστών.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες οδηγοί/μεταφορείς συναινούν στην αξιολόγηση των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών από τους πελάτες/αγοραστές, η οποία έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την ανάδειξη των πιο συμφερουσών προσφορών. Η αξιολόγηση αυτή θα δύναται να διενεργηθεί κατόπιν της εκάστοτε διενεργηθείσας συμφωνίας μεταφοράς βάσει του χρόνου διεκπεραίωσης της εντολής, της συνέπειας, της ασφαλούς και σύννομης μεταφοράς και της ευγενούς συμπεριφοράς των οδηγών/μεταφορέων προς τους εντολείς τους. Στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας JOINCARGO, η αξιολόγηση θα γίνεται με τη μέθοδο των 5 αστέρων, όπου ως παροχή υπηρεσιών 5 αστέρων θα θεωρείται η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και 0 αστέρες θα θεωρείται η παροχή κάκιστων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αρχικώς θα αφορά και θα περιλαμβάνει 3 μόνο παράγοντες, τους α) ώρα προσέλευσης και παράδοσης, β) πιθανές ζημιές στο μεταφερθέν φορτίο, γ) συμπεριφορά οδηγού μεταφορέα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή μη πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας υποχρεούνται σε ειλικρινή επισκόπηση και αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών απηλλαγμένοι από προσωπικά κακόβουλα κίνητρα. Η έγγραφη αξιολόγηση των οδηγών μεταφορέων θα αναρτάται στα στοιχεία του εκάστοτε οδηγού/μεταφορέα, ενώ εξυβριστικά σχόλια είναι δυνατόν να λογοκριθούν από την Ιστοσελίδα. Ωστόσο ο κάθε εγγεγραμμένος ή μη χρήστης της Ιστοσελίδας πελάτης/αγοραστής είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για τον περιεχόμενο των δηλώσεών και αξιολογήσεων του αυτών, έναντι των οδηγών/μεταφορέων και του εκάστοτε τρίτου. Ακολούθως θα αξιολογούνται μετά το πέρας της εκάστοτε μεταφοράς και οι πελάτες/αγοραστές με τη μέθοδο των 5 αστέρων, ως είρηται ανωτέρω, με την αξιολόγηση αρχικώς να περιλαμβάνει μόνο μία γενική κατηγορία, αντικατοπτρίζουσα την εν γένει συναλλακτική συμπεριφορά τους έναντι των οδηγών/μεταφορέων. Η Ιστοσελίδα δύναται να διαγράψει λογαριασμό πελάτη/αγοραστή ή οδηγού/ μεταφορέα μετά από συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις.

6.Οι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας εγγυώνται την απολύτως σύννομη φορολογικά και εμπορικά διάθεση των προς μεταφορά εμπορευμάτων/πραγμάτων τους,
σύμφωνα με τους εκάστοτε Ισχύοντες Ελληνικούς Νόμους, αν η μεταφορά και η εμπορία διενεργείται μόνο στην Ελλάδα, ή τους Διεθνείς Κανόνες Δικαίου, Εμπορίου και Εισαγωγών-Εξαγωγών, αν η μεταφορά και η εμπορία διενεργείται από ή προς οιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό ή μη Κράτος. Η έκδοση παντός εγγράφου όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, κάθε είδους φορτωτικής κλπ, είναι αποκλειστική υποχρέωση των πελατών/αγοραστών. Σε περίπτωση που ο οδηγός/μεταφορέας αμφισβητεί την διενεργηθείσα μεταφορά, η Ιστοσελίδα δύναται να απαιτήσει από τον πελάτη/αγοραστή την αποστολή του σχετικού εγγράφου εις αυτήν, προς διεκδίκηση της νόμιμης ανωτέρω οριζόμενης προμήθειας.

7. Οι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της Ιστοσελίδας υποχρεούνται την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας μέσω της Ιστοσελίδας μεταφοράς και την καταβολή του συμφωνηθέντους κόστους μεταφοράς.
Υπαναχώρηση από την συμφωνία, δύναται να υπάρξει μόνο κατόπιν σπουδαίου λόγου, εξεταζόμενου από την Ιστοσελίδα, καθώς η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής και απαγόρευσης χρήσης της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας σε πελάτες/αγοραστές, οι οποίοι υπαναχωρούν συχνά ή άνευ λόγου και αιτίας από τις επικυρωθείσες και συμφωνηθείσες μεταφορές. Επιπροσθέτως, έχουν την υποχρέωση όπως τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής των εμπορευμάτων/πραγμάτων, τα έχουν έτοιμα προς διάθεση και εμπορευματική μεταφορά στην έδρα τους ή στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής ή αποθήκη και η ποσότητά τους πρέπει να είναι η συμφωνηθείσα και ορισθείσα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Οιαδήποτε καθυστέρηση, άνω των 30 λεπτών της ώρας, η οποία θα θέσει εκτός χρονικού προγράμματος τον οδηγό/μεταφορά, δύναται να αποτελέσει κατ’ αυτόν λόγο ακύρωσης της προγραμματισθείσας μεταφοράς. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και για τον οδηγό/μεταφορέα, ενώ ακολούθως η μη εμπρόθεσμη ή με καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών της ώρας, διεκπεραίωση της εντολής μεταφοράς δύναται να αποτελέσει λόγο ακύρωσης της συμφωνίας μεταφοράς. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του οδηγού/μεταφορέα ή και του οχήματος της εκάστοτε μεταφοράς, άνευ της πρότερης γνωστοποιήσεως και σύμφωνης γνώμης της Ιστοσελίδας αλλά και των πελάτες/αγοραστές. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/αγοραστών ή έναντι των οδηγών/μεταφορέων για την ακύρωση της συμφωνηθείσας μεταφοράς κατά τα ανωτέρω.

8. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οι πελάτες/αγοραστές, όπως και οι οδηγοί/μεταφορείς της Ιστοσελίδας και κάθε τρίτος εμπλεκόμενος στην συμφωνηθείσα εμπορευματική μεταφορά συμφωνούν ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ακύρωση/ματαίωση συμφωνηθείσης μεταφοράς, απώλεια, κλοπή, αλλοίωση, ανάλωση και καταστροφή των εμπορευμάτων/πραγμάτων ή των υλικών συσκευασίας τους, για προβληματική ή καθυστερημένη παράδοση ή για οιαδήποτε προξενηθείσα ζημία από τους οδηγούς/μεταφορείς προς τους πελάτες/αγοραστές ή προς τρίτους. Η Ιστοσελίδα επίσης δεν εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι τα διαθέσιμα προς μεταφορά φορτία θα γίνουν οπωσδήποτε αποδεκτά από κάποιον μεταφορέα/οδηγό. Οι οδηγοί μεταφορείς υποχρεούνται να ελέγχουν κατά την παραλαβή προς μεταφορά των εμπορευμάτων/προϊόντων το «καλώς έχειν» αυτών, ήτοι την κατάσταση, εις την οποία ευρίσκονται και να σημειώνουν οιαδήποτε παρατήρηση επί του εγγράφου μεταφοράς ή σε ξεχωριστό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα της παράδοσης πελάτη/αγοραστή. Επιπροσθέτως η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ειδικό όρο ή προδιαγραφή της εκάστοτε μεταφοράς. Η τήρηση των κανόνων οδικής ασφαλείας και κυκλοφορίας και των νόμων εμπορευματικής μεταφοράς εναπόκειται αυστηρώς στους οδηγούς/μεταφορείς, ενώ τυχόν διοικητικά πρόστιμα της τροχαίας και αγωγικές αξιώσεις πηγάζουσες από προκληθέντα αυτοκινητιστικά ατυχήματα βαρύνουν ως αποκλειστικώς υπευθύνους και υποχρέους τους οδηγούς/μεταφορείς. Ατυχήματα και ακυρωθείσες ή ματαιωθείσες εμπορευματικές μεταφορές επισυμβάντα λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) εξετάζονται αναλόγως των χρηστών ηθών, της συναλλακτικής πίστης και της ειθισμένης πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση που συμβεί βεβαίως γεγονός οφειλόμενο είτε στους οδηγούς/μεταφορείς ή στους πελάτες/αγοραστές το θιγόμενο μέρος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση αυτού στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα. Ακολούθως η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιαδήποτε μη τήρηση των συμβατικώς συμφωνηθεισών υποχρεώσεων των πελατών/αγοραστών έναντι των οδηγών/μεταφορέων ιδίως δε για τη μη καταβολή του συμφωνηθέντους κόστους μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση δε που τα δύο εμπλεκόμενα μέρη της εκάστοτε μεταφοράς διαφωνήσουν κατά την εκτέλεση μίας μεταφοράς και μετά το πέρας αυτής, για οιοδήποτε λόγο αναγόμενο στη μεταξύ τους σύμβαση και η διαφορά αυτή οδηγηθεί σε δικαστική ή εξωδικαστική διευθέτησή της, η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει οιοδήποτε στοιχείο έχει στην κατοχή της αναφορικά με τη συμφωνηθείσα αυτή μεταφορά, προς το ένα ή το άλλο μέρος κατόπιν αιτήσεώς του.

Η Ιστοσελίδα ευθύνεται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις των εντεταλμένων οργάνων της, υπαλλήλων και προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων, που έχουν να κάνουν αποκλειστικώς με την ορθή και σύννομη λειτουργία της ψηφιακής της πλατφόρμας και μόνο για πράξεις ή παραλείψεις τελεσθείσες με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Η Ιστοσελίδα προβάλει, μεσολαβεί και αναδεικνύει τις συμφερότερες προσφορές εμπορευματικής μεταφοράς και δεν αποτελεί μεταφορέα/οδηγό. Η αξιολόγηση και επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς θα γίνετε αποκλειστικώς βάσει των προεπιλογών των πελατών/αγοραστών και των δικών τους αναγκών μεταφοράς. Η Ιστοσελίδα δεν εμπλέκεται και κατά κανένα τρόπο δεν αναδεικνύει, προκρίνει οδηγό/μεταφορέα έναντι άλλων ει μη μόνο στις περιπτώσεις αυτές, όπου έχει πληρωθεί και αποδοθεί διαφημιστικό τέλος στην Ιστοσελίδα για τη χρήση χώρου διαφημιστικής προβολής εις αυτή με την μορφή banner, pop up ή link. Παρ’ όλα αυτά η Ιστοσελίδα δύναται να απαγορεύσει την ανάρτηση διαφημιστικής προβολής με κακόβουλο ή κακοπροαίρετο ή έκνομο υλικό, ενώ αποποιείται τυχόν ευθύνης ποινικής ή αστικής για το αναληθές, ψευδές ή παράνομο περιεχόμενο της προβληθείσας διαφήμισης.

Η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες πελάτες/αγοραστές της, την επιπρόσθετη ασφάλιση των προς μεταφορά προϊόντων/πραγμάτων/εμπορευμάτων τους με ένα ασφάλιστρο προκαθορισμένο και προσυμφωνημένο με αυτούς, ανάλογης αξίας των προς μεταφορά εμπορευμάτων. Η αξία των εμπορευμάτων αυτών θα προκύπτει κατά τρόπο σαφή από την επίσημη τιμολόγηση του αποστολέα πελάτη/αγοραστή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τέλος η Ιστοσελίδα και η εταιρεία που τη διαχειρίζεται υποχρεούται σε γνωστοποίηση στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της χώρας, κάθε γεγονότος το οποίο υποπίπτει στην αντίληψη και γνώση της, αναφορικά με διενεργηθείσα ή επιχειρούμενη μεταφορά, αν η μεταφορά αυτή αντίκειται σε επιτακτικούς κανόνες δημοσίας τάξεως και ασφαλείας ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου και να αποφευχθούν πράξεις κακουργηματικής φύσεως.

9. Τερματισμός Σύμβασης

Η Ιστοσελίδα δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστείλει, να διακόψει ή να τερματίσει τη λειτουργία της απροειδοποίητα εφόσον ο σκοπός της εταιρείας ιδιοκτήτριας της Ιστοσελίδας καταστεί ανέφικτος και πολυδάπανος. Επίσης μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, την εγγραφή του χρήστη, το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν ο εγγεγραμμένος χρήστης πελάτης/αγοραστής ή οδηγός/μεταφορέας παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιέχονται στους παρόντες όρους, τη νομική σημείωση ή τα συμφωνηθέντα συμβόλαια συνεργασίας ή οιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι εξαρτώμενες από αυτή, αν παραβιάζει τον νόμους ελληνικούς και διεθνείς περί εμπορευματικών μεταφορών ή χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για επίτευξη άλλων στόχων από τους νόμιμους και επιτρεπόμενους εις αυτή, ιδίως αν το πράττει αυτό με δόλο. Η κατά καιρούς αναθεώρηση και ανανέωση των δικαιολογητικών εγγραφής/προβολής και χρήσης της Ιστοσελίδας εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ιστοσελίδας που δύναται να αιτείται αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω ρηθείσα ρήτρα η Ιστοσελίδα δύναται να τερματίσει άμεσα την εγγραφή και ανεμπόδιστη είσοδο εις αυτή του χρήστη. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του και την πρόσβασή του στο λογισμικό μας. Βεβαίως και οι εγγεγραμμένοι χρήστες δύνανται άνευ προειδοποιήσεως να προβούν στο τερματισμό χρήσης της Ιστοσελίδας και να απαιτήσουν την άμεση διαγραφή αυτών και των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον έχουν τακτοποιήσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, ενώ οι μη εξοφληθείσες υποχρεώσεις σας έναντι της εταιρείας καθίστανται αυτοδικαίως υπερήμερες και ληξιπρόθεσμες.

10. Δικαιοδοσία

Για οιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση των παρόντων όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών, αφού πρώτα η διαφορά υπαχθεί στη διαμεσολάβηση από οιαδήποτε από τα μέρη συμφώνως με τις διατάξεις του ν. 3898/2010. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος, ενώ η Ιστοσελίδα δύναται να αντικαταστήσει την άκυρη ή ακυρωτέα διάταξη με άλλη σύννομη.

11. Αποδοχή Παρόντων Όρων

Η εγγραφή, χρήση, πλοήγηση, περιήγηση και επίτευξη συμφωνίας μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται μετά την αποδοχή των παρόντων όρων, η οποία δύναται να επιτευχθεί με τη χρήση pop up κατά το στάδιο της εγγραφής, και άμεσης παραπομπής στο χώρο της Ιστοσελίδας όπου θα αναρτώνται οι παρόντες όροι.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +(30) 694 30 86 565
EMAIL: support@joincargo.com